Solutions

Giải pháp giám sát và điều khiển không dây trong lĩnh vực dầu khí và dẫn ga (Oil and Gas)

Hệ thống giám sát không dây khí mê-tan dựa trên Fourfaith GPRS modem

09/ 09/ 2016

 Hệ thống giám sát không dây khí mê-tan dựa trên Fourfaith GPRS modem    Khí mê-tan trong tầng hầm than đá là một loại năng lượng mới không gây ô nhiễm môi trường, được sử dụng cho việc sản xuất điện, làm nguyên liệu hóa học, nhiên liệu trong đời sống của con người. Năng […]

TAGS:

Tuha Oilfield GPRS data collection Applications

09/ 09/ 2016

1, Summary In the vast expanse of the Gobi Desert , one can see a working oil drilling , oil region geographically dispersed production operations mobility, field construction harsh environments .How to achieve work status monitoring of each rig , production data , the current water gauge data, etc. , has been thinking big oilfield […]

TAGS:

Oil field and oil well remote monitoring application

09/ 09/ 2016

The oil well working status sensor are mainly temperature sensor, pressure sensor, motor current sensor, voltage sensor, pumping unit load and displacement sensor, the transformer primary side current sensor, etc.they will translate the working status to the corresponding voltage or current to the controller. Then Four-Faith modem F2X14 will transfer the data to the managing […]

TAGS:

+Four-Faith F3834 4G Industrial LTE Router for oil field application