Solutions


Lượt truy cập: 225 Lượt xem

Giám sát thiết bị đóng cắt dựa trên mạng GPRS

Ngày đăng: 09/ 09/ 2016

Giám sát thiết bị đóng cắt dựa trên mạng GPRS
giám sát thiết bị đóng cắt là chức năng chính của hệ thống phân phối tự dộng.
  Feeder monitoring is the main function of distribution automation system. The application of FA technology, from the early single power loop、dual power supply gradually expanded multiple electric loop、multiple emergency power supply. A distribution network wiring more and more complex network structure, system is becoming more and more high to the requirement of power distribution network FA. In outdoor switch(including section switch and connect switch) erection column on Feeder Terminal Unit, FTU, construction efficient and reliable communication network and will connect SCADA computer system with it of distribution control center, then will constitute a high-powered distribution automation system, at present it’s the development direction of feeder automation.

Truyền thông không dây GPRS của Xiamen four-faith đã thay thế kiểu truyền thông có dây truyền thống qua cổng chuẩn truyền thông của thiết bị thông minh và gửi dữ liệu truyền phát tới trung tâm giám sát. Ngược lại, trung tâm giám sát cũng có thể thong qua mạng GPRS để  gửi lệnh giám sát dữ liệu tới thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu cuối từ xa tận dụng mạng GPRS, tùy vào nhu cầu sử dụng các thông tin trên switch

Với các thiết bị đầu cuối từ xa , At the remote terminal unit, make use of GPRS network, may according the demand use the above switch closure information collected by each system、tripping information、magnitude of current、voltage、electrical measurement、line fault, etc. data transmission, by monitoring and control kinds electrical equipment running state, optimize run mode of distribution network, failure or abnormal operation, quick alarm, resume normal power supply in time, to reduce outage time, guarantee the safe operation of power grid; Record the alarm time and types, for maintenance personnel and provide certain reference for technicians to improve equipment, so as to improve the quality of power supply.

Phân tích hệ thống

1. Thành phần hệ thống

Hệ thống dò tìm thiết bị đóng cắt bao gồm 3 phần: FTU, thiết bị đầu cuối F2114 ( GPRS MODEM Price ), hệ thống chuyển phát trung tâm

1.1 FTU

Lắp đặt FTU trên dòng điện 10KV, giám sát việc chuyển đổi cột, điều khiển từ xa, chức năng phát hiện lỗi, truyền thông với trạm phân phối tự động. FTU cung cấp hệ điều kiện hoạt động của hệ thống phân phối và các hệ thống khác nhau . Đây là thông tin cần thiết của việc giám sát và điều khiển bao gồm tình trạng on-off, thông số điện. Mọi lệnh được ban hành bởi trạm phân phối chủ. điều chỉnh và điều khiển thiết bị phân phối điện, phát hiện vị trí lỗi hỏng, chức năng cung cấp điện tự phuc hồi nhanh chóng.

1.2 Thiết bị đầu cuối truyền thông

IP MODEM f2114 khối lượng nhỏ, công suất thấp, cấu hình đơn giản để sử dụng. Hỗ trợ cổng RS232 / RS485, hỗ trợ kênh chính, kênh multidata song song, online thời gian thực theo nhu cầu chế độ làm việc trực tuyến khác nhau, hỗ trợ chức năng truy cập mạng APN, vv . IP MODEM f2114 không chỉ bảo vệ dữ liệu ann toàn và đảm bảo mà còn tiết kiệm chi phí

1.3 Hệ thống truyền phát trung tâm

Hệ thống truyền phát trung tâm bao gồm máy chủ và hệ thống phần mềm chịu trách nghiệm phân tích và quản lí dữ liệu. Kết quả phân tích được đánh giá và kiểm soát bởi chỉ dẫn kiểm soát

2.Cấu trúc hệ thống

Thiết bị đầu cuối GPRS từ xa sử dụng mạng GPRS để truyền phát dữ liệu FTU, dữ liệu không dây truyền phát qua mạng GPRS tới trung tâm giám sát. Cuối cùng thông qua tường lửa tới máy chủ quản lí, trung tâm giám sát

. Finally through a firewall to the enterprise internal management server, the monitoring center through the network port listening to host accept forward the data to the monitoring host background monitoring interface. Instead, when background monitoring system distributed data, data is sent through the Internet and GPRS network to remote GPRS terminal. Remote GPRS terminal receives data via a serial port sent to the FTU.

35

3.Đặc điểm của hệ thống

The program adopt intelligent protect device and outdoor switch realize the fault isolation, with rapidity、economy, reduce the impact of device and escape the test again of fault, intelligent level be improve. Base on GPRS network feeder system ,make the distribution network of key equipment get real time monitoring, conform to the development trend of intelligent power system. At the same time had a very good reference to in other parts of the feeder automation project implementation.

TAGS:

Bài trước:

Bài sau:

Sản phẩm đính kèm