Solutions


Lượt truy cập: 213 Lượt xem

Ứng dụng F2114 IP Modem cho việc giám sát dầu

Ngày đăng: 09/ 09/ 2016

Ứng dụng F2114  IP Modem cho việc giám sát dầu
Đất nước: Guatemala

Model : FourFaith F2114  IP MODEM tiêu thụ điện năng thấp cho việc giám sát dầu

Số lượng : 50 cái

Ứng dụng:

Ứng dụng Thiết bị đầu cuối tiêu thụ điện năng thấp  F2114  IP Modem cho truyền phát dữ liệu. Dữ liệu được thu thập bởi cảm biến và được truyền tới trung tâm máy chủ bởi Four-Faith F2114. trung tâm giám sát chịu trách nhiệm lưu và quản lí dữ liệu thời gian thực, dữ liệu lịch sử và thông tin cảnh báo, lệnh chuyển phát tới các điểm giám sát phụ bằng việc phân tích. Thông qua công nghệ giám sát, con người có thể kiểm tra được  rò rỉ kịp thời để có biện pháp hợp lí giảm chi phí

 

33

34

35

Drum loader

TAGS:

Bài trước:

Bài sau:

Sản phẩm đính kèm

F2214 Cellular CDMA IP MODEM (DTU)

F2314 Cellular EDGE IP Modem (DTU)